รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
List of Financial Advisor approved by Office of the SEC

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

ลำดับ
รายชื่อบริษัท
(Company)
ระยะเวลาได้รับความเห็นชอบ
(Period of Approval)
{{ $index +1 }}.
{{ item.faCompName }}
{{ item.faCompNameE }}
({{item.remarkTh}}
{{item.remarkEn}})
{{ item.apprEfftDate }} - {{ item.apprExpDate }}
ยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/จดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.
รายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที {{currentTime}}
List of Supervisor approved by Office of the SEC As of {{currentTime}}

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ลำดับ
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
(Supervisor)
สังกัดบริษัท
(Company)
ระยะเวลาได้รับความเห็นชอบ
(Period of Approval)
{{ $index+1 }}
{{ item.controllerName }}
{{ item.faCompName }}
{{ item.apprEfftDate }} - {{ item.apprExpDate }}
{{ $index+1 }}
{{ item.apprEfftDate }} - {{ item.apprExpDate }}
ยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/จดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.