FA Factsheet

FA Factsheet คืออะไร
ค้นหารายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งค้นหาผลงานและประวัติการกระทำความผิด
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมีกรอบอายุการให้ความเห็นชอบ คราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 1207